“Duurzame examenkwaliteit STC MBO College”, door Cantor Versluis, Collegedirecteur

School: STC MBO College Logistiek en Vervoer

Doel: kwaliteitsbewustzijn docententeam versterken

Aanleiding: verstevigen kwaliteitscultuur via betere examens

Periode: september 2017 – februari 2018

Inleiding

In september 2017 ben ik als collegedirecteur van STC voor mijn 12 logistieke opleidingen een cultuurtraject gestart. Wij hebben hiervoor het verstevigen van onze examenorganisatie en onze examenprocessen als vertrekpunt genomen. Het vermoeden was nl. dat de aangetroffen hiaten op het gebied van examinering binnen mijn college te maken zouden kunnen hebben met een gebrek aan kwaliteitsurgentie in onze organisatie. Dit was de aanleiding om in mei 2017 externe hulp in te roepen bij Onderwijs.pro om het kwaliteitsbewustzijn binnen het college verder te versterken.

Op basis van een uitgebreide intake en examineringsscan hebben wij samen met Onderwijs.pro een verbeterplan opgesteld met als doel de kwaliteitscultuur te professionaliseren. Daarbij is gekozen om het thema examinering aan te pakken als motor om ook andere processen kwalitatief beter te borgen. Het project werd daarom ‘duurzame examenkwaliteit’ genoemd. Docenten, staf, management en commissies hebben in co-creatie met elkaar het plan uitgevoerd.

Aanpak

Het projectleiderschap vanuit Onderwijs.pro heeft zich gericht op de volgende aspecten:

  • Het leidinggeven aan het maken van een verbeterplan om de gewenste professionele kwaliteitscultuur via examinering te bereiken.
  • Het maken van de projectagenda.
  • Het voorzitten van de vergaderingen.
  • Het uitzetten van acties binnen de projectgroep.
  • Het met de eigenaren helpen uitzetten van de acties en voorbeeldgedrag binnen het college.
  • Het bewaken van acties (zowel deadlines als kwaliteit van geleverde (tussen)producten).
  • Het, samen met de betreffende eigenaar, krachtig bijsturen van acties en professioneel gedrag, waar nodig.

Vanuit Onderwijs.pro zijn twee projectleiders aangesteld die hands-on aan de slag zijn gegaan. Al snel werd duidelijk dat de vaststelling van examenproducten een belangrijke sleutel was om het kwaliteitsdenken in de organisatie bespreekbaar te maken. De waarde aan het op een juiste manier vaststellen van examenproducten heeft geleid tot inzichten op alle niveaus in de organisatie. Als producten niet kunnen worden vastgesteld, stagneert het examenproces waardoor de afname in gevaar komt. Daardoor neemt het belang op een goede constructie van de producten ook toe. Dat werkt dus aan verschillende kanten. Daarom is vanuit het project een stevige vaststellingscommissie ingericht die de kwaliteit van de examens onder de loep nam en versterkte.

Resultaten

Gedurende het project groeide het besef dat meer aandacht voor de kwaliteit van de examenproducten ook een versterkend effect had op de kwaliteit van het examenproces. Vaststelling bleek in de keten een belangrijke sleutel. Alle betrokkenen bij de examinering zijn, door hieraan aandacht te besteden, beter in hun rol komen te zitten en zich meer bewust geworden van de effecten van hun handelen op de kwaliteit van het proces van examinering.

De onderwijsinspectie heeft grote waardering uitgesproken voor de positieve ontwikkeling op Examineren & Diplomeren. Een positieve drive is binnen de teams ervaren. Het management heeft de verbeterpunten goed opgepakt. Op het gebied van kwaliteitszorg zijn belangrijke stappen gezet. Het kwaliteitsbewustzijn onder medewerkers is aantoonbaar versterkt. Extra ondersteuning heeft geresulteerd in een examenorganisatie die de kwaliteit van de exameninstrumenten veel beter bewaakt, monitort en analyseert en dat de deskundigheid van de betrokkenen bij de examinering is versterkt.

Cantor Versluis

Collegedirecteur Logistiek & Vervoer

STC MBO College

22 november, 2018

door Paul van Deursen